دوباره غرق دعایم..

یارب!دوباره غرق احساس و دعایم 

یا رب!دوباره مست جامی دلربایم 

مستم نمودی و به دستم باده دادی 

گرم نیازم،تو به من سجّاده دادی 

پای دعا و گفتگو با تو نشستم 

از جام نامت نازنینم،مست مستم 

ای مهربان!آتش زند نامت به جانم 

عشق تو سوزاند قلب و جان و استخوانم 

گفتی بخوان من را،اجابت می کنم من 

گفتی صدایم کن،صدایت می کنم من 

غرق گناهم،شرم می بارد ز چشمم 

آلوده ام یارب! ز من بگذر! ببخشم 

دستم بگیر از دامن دنیا رها کن! 

ای دل بترس،آخر کمی شرم از خدا کن

/ 82 نظر / 42 بازدید
نمایش نظرات قبلی
asal

سلام دوست عزیز________$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ _آپم_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_______$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°______$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااا______€_________________$$$$ _____________€._______________ $$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ __________€€€€€€€._..-♥*°*♥-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-♥*°*♥-

r&r

ممنونم به ما سر زدی عزیزم[ماچ]

روزالی پیرسون

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِ بزرگوار بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد

روزالی پیرسون

هنر، همکاری میان خدا و انسان است و در این همکاری زمانی که انسان کمتر دخالت می کند نتیجه عالی تر است

tara

وبت خیلی هم خوبه. من لینکت می کنم.خواستی لینکم کن.

الی

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد!

زهرا

با افتخار لینک شدید دوس داشتید منو هم بلینکید

الی

باز امشب عشق تنها می شود / زخم سهم فرق مولا می شود آفتاب عشق گلگون می شود / سینه ی سجاده پرخون می شود پشت نخل آرزو خم می شود / داغ حسرت سهم آدم می شود جاده می ماند غریب و بی سوار / ذوالفقار عدل می گیرد غبار شهادت مولا امیر المؤمنین تسلیت باد.

صبا

سلام زیباست[گل]