دو روی سکه زن

دو روی سکه ی زن

ســکّه معمـــــــــولاً دو رو دارد جـــــــــدا

هرکـدام از دیگـــــری باشــــد ســـــــــوا

 

درقیــــاسِ سکّــــــــه بــــا برخـی زنـــان

نکتــه هـــایـــــی را شنیـــــدم از مَهـــان

 

گــــر تـــــو نیکــــــو بنگــــــری در ذات او

مِثـلِ یــک سکّــــــــــه در او بینـــی دورو

 

یک طرف مادر ، چو حوری در زمین

بـــا محبّت ، مهـــــــــربان و نــــازنیــــــن

 

در صفـاتِ مــــادری بـــــــرتــــر زِحــــــور

بهـرِ فرزنــــــــــدش کند همسر به گــــور

 

جــان دهــــد در راه فـــرزندان خــــویش 

بـی تعلّـل بر چشــــــد هر زهــــر و نیش

 

زیـــن سبب گــردیـده مادر چون نگیـــــن

گشتــه زیــــــــر پـــــای او خُـــــــلدِ برین

 

روی دیگـــر زن بُــــوَد گـاهی چو کیـــــن

گاه محبوب وگهــی بمــب است ومیــــن

 

در مَثَـــل همچــون بــلای خــــــانه است

خـانــــه­ی دور از بــــــلا ویــــــرانه است

 

در بــرون خــــــــانــه خوش رنگ و نجیب

روشنی بـخش و متیــــن و دل فــــــریب

 

در درون خـــانه غُــوغــــــــا می کنـــــــد

آتشـــی بـــــی دود بـــــر پا می کنـــــــد

 

شمــــرِ ذِی الجـــــــوشَن بُوَد انگشتِ او

 بـــــــار صـــــــــد کولــی بُوَد بر پشت او

 

گـــــر که باشــــــد نمره­ی ابلیس بیست

در قیـــاسش نمـــــــره می­گیرد دویست

 

چـون خــــــــدایش هر دوروی سکّه دیـد

ارزش یـک روی آن سکّـــــــه پــــریـــــــد

 

نیـم بهـــایش کــــــرده زن را در جهـــــان

تـــا نمـــــــاید جایگـــــــاهش را عیـــــان

 

گر چه عیـن عدل و انصافِ خــــــــداست

کس نـدانـد عمـــر زن را چون نکـــاست؟

 

"خسروا" دیگــــــــــر چنیـــن از زن مَــگو

از زن ومـــــادر گُلــــــــــی بهتـــر مَجــــو

 

تـک گُل بی خـار این عالَم خـــــــــداست

نیــک و بــــد در هر کجا از هم جـــداست

/ 1 نظر / 8 بازدید
دانلود بازي رايگان

سلام.وبلاگ خوبي داريد. خسته نباشيد دوست داشتين يه سري به سايت ما هم بزنيد مي تونيد از مطالبش تو وبلاگتون بزاريد موفق باشيد